Szkolenia w trybie indywidualnym - Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu


Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu kieruje na szkolenia w trybie indywidualnym według niżej opisanych zasad.
 
 
   Procedura – krok po kroku
 
  1. Złożenie wniosku o skierowanie na szkolenie wskazane przez bezrobotnego wraz  z uzasadnieniem celowości szkolenia tj. przedstawienie informacji o zatrudnieniu po szkoleniu od przyszłego pracodawcy wraz z drukiem zgłoszenia krajowej oferty pracy lub deklaracji uruchomienia własnej działalności gospodarczej po ukończonym szkoleniu lub uzyskaniu kwalifikacji zawodowych.
    • (Koszt wskazanego szkolenia, w części finansowanej z Funduszu Pracy, nie może   przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia na dzień wydania skierowania).
  2. Pisemne powiadomienie o rozpatrzeniu wniosku.  W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku procedura zostaje zakończona, w  przypadku opinii pozytywnej następują dalsze działania.
  3. Rozpoczęcie procedury wyłonienia instytucji szkolącej mającej realizować  wnioskowane szkolenie,  sporządzenie umowy szkoleniowej.
  4. Skierowanie osoby bezrobotnej na badania lekarskie lub badanie psychologiczne  potwierdzające zdolność do obywania szkolenia (jeżeli specyfika szkolenia wymaga wykonania badań lekarskich).
  5. Wydanie skierowania na szkolenie, przedstawienie praw i obowiązków osoby kierowanej na szkolenie.
 
     Szkolenia indywidualne skierowanie są wyłączenie do bezrobotnych posiadających ustalony 
     II profil pomocy bezrobotnemu.
 

     Informujemy, że szkolenie rozpoczęte we własnym zakresie nie podlega refundacji przez
     Powiatowy Urząd  Pracy.
 
    Szczegółowe informacjie dot. skierowania na szkolenie w trybie indywidualnym można uzyskać
    u Doradcy Klienta w Dziale Instrumentów Rynku Pracy i Rozwoju Zawodowego (pok. nr 30, 32, 34) w godzinach urzędowania.

Osoby bezrobotne składające wniosek o szkolenie indywidualne wraz z załącznikiem
pn. "Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej" proszone są o przedłożenie wstępnego biznesplanu.
Załączniki
Oświadczenie o działaności gospodarczej.pdf
Inny sposób uprawdopodobnienia.pdf
Inny sposób uprawdopodobnienia.pdf
Inny sposób uprawdopodobnienia.pdf
Deklaracja o zatrudnieniu+krajowa oferta pracy.pdf

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę